Home » Cercetare

     Activitatea de cercetare științifică constituie o componentă de bază a misiunii Universității Constantin Brâncoveanu și este concepută ca o pârghie importantă a perfecționării profesionale, pe de o parte pentru a satisface nevoile și cerințele cadrelor didactice privind cunoașterea și îmbunătățirea proceselor economice din societatea românească în vederea creșterii competitivității actorilor economici și sociali din România pe plan european și internațional și, pe de altă parte, pentru cultivarea în rândul viitorilor specialiști a preocupărilor de explorare a problemelor economice reale ori potențiale și căutarea căilor de soluționare viabilă a acestora.

  Până în prezent, cercetarea științifică a cadrelor universitare a fost orientată pe mai multe direcții:
■ Dinamizarea activității Centrelor de cercetare științifică care funcționează în cadrul Universității, concentrarea studiilor pe problematica dezvoltării economiei funcționale de piață, pe armonizarea legislației în raport cu cea a Uniunii Europene și pe clarificarea problemelor legate de funcționarea economiei în condițiile de competiție post-aderare.
■ Participarea la contracte de cercetare știinifică și obținerea de granturi conform Planului Național de Cercetare-Dezvoltare-Inovare, programelor europeane și parteneriatelor de cercetare cu unitățile economice și instituțiile publice.
■ Valorificarea rezultatelor cercetării prin publicații științifice naționale și internaționale, prin participări la conferințe științifice de prestigiu organizate în țară și străinătate.
■ Elaborarea de tratate, cursuri și lucrări aplicative în vederea realizării unui învățământ de calitate.
■ Realizarea unor cercetări în vederea perfecționării activității didactice, pentru modernizarea modalităților de transmitere a cunoștințelor către studenți.
■ Organizarea de conferințe, simpozioane, sesiuni de cercetare științifică, workshop-uri cu specialiști români și străini, în colaborare cu alte universități, instituții de cercetare din domeniul economic și social.
■ Atragerea și implicarea studenților, masteranzilor și doctoranzilor în activitatea de cercetare.STRATEGIA DE CERCETARE A UNIVERSITĂȚII CONSTANTIN BRÂNCOVEANU

PLANUL DE CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ ȘI CEL EDITORIAL

ARTICOLE ISI / ISI PROCEEDINGS

COMPONENȚA CONSILIULUI ȘTIINȚIFIC