Home » Stiri » NOU! PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT „MANAGEMENTUL SERVICIILOR PUBLICE” ÎN CADRUL UCB BRĂILA

Programul de master „Managementul serviciilor publice” cu predare în limba română, vizează un areal tematic circumscris domeniului Management (în conformitate cu domeniile ARACIS).

Acest program de studii universitare de master se adresează atât absolvenților de studii universitare de licență din domeniile Management, Științe administrative etc., dar și unor specialiști care activează deja în domeniul serviciilor publice, dornici să se perfecționeze: funcționari din diverse instituții de interes public (armată, poliție, sănătate, cultură), funcționari din administrația publică, cadre didactice din învățământul preuniversitar, inspectori de specialitate etc.

Procesul de formare continuă, pe întreg parcursul programului de studii universitare de masterat „Managementul serviciilor publice”, oferă posibilitatea masteranzilor de a acumula cunoștințe economice specifice specializării referitoare la: Comunicare în servicii publice, Marketing public, Managementul organizației publice, Managementul resurselor umane în serviciile publice, Strategii și politici publice, Managementul proiectelor cu finanțare externă, Managementul conflictelor și dialog social etc.

Absolvirea acestui program de studii universitare de master asigură obținerea unor calificări de mare interes pentru piața muncii, precum: expert centre de perfecționare, consilier învățământ, auditor intern, inspector de specialitate în administrația publică, expert achiziții publice etc., în cadrul organizațiilor publice.

 

COMPETENȚELE ABSOLVENȚILOR  PROGRAMULUI DE STUDII:

 

Competențe profesionale:

§ Elaborarea de studii, rapoarte și sinteze operaționale necesare mediului profesional, având la bază cunoașterea, înțelegerea și utilizarea de concepte, metode și instrumente de cercetare specifice științelor economice;

§ Analiza sistemică și soluționarea de probleme în contexte predefinite, prin utilizarea cunoștințelor și abilităților conceptual-metodologice pentru înțelegerea comportamentului economic;

§ Dezvoltarea capacității de a evalua mediul intern și extern al organizației publice;

§ Identificarea de soluții la problemele din domeniul serviciilor publice;

§ Rezolvarea creativă a problemelor serviciilor publice, valorificând rezultatele cercetării individuale și de grup, prin asumarea de competențe și responsabilități manageriale;

§ Fundamentarea, conceperea și aplicarea de strategii, programe și proiecte complexe prin utilizarea critic-constructivă a cunoștințelor teoretice și a deprinderilor practice.

 

Competențe transversale:

§ Aplicarea normelor și valorilor de etică și deontologie profesională necesare adoptării deciziilor și realizarea independentă sau în colaborare a unor sarcini sau obiective complexe, specifice activității desfășurate;

§ Abilitatea de a lucra în echipă, de a colabora cu specialiști din alte domenii, de a comunica în contexte dintre cele mai diverse;

§ Conștientizarea nevoii de învățare pe tot parcursul vieții pentru a crea premisele de progres în carieră și adaptare a propriilor competențe profesionale și manageriale la dinamica mediului economic.

 

Număr de locuri: 50