• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Centre de cercetare

Centrul de cercetări în economie, Pitești

Cercetarea ştiinţifică din Centrul de Cercetări în Economie din Pitești va acoperi în general domenii specifice ale activităţii economico-sociale la nivel naţional şi european. Propunerile de proiecte se vor baza pe experienţa cadrelor didactice care au derulat cu succes o serie de proiecte, dar dorim să diversificăm tematica de cercetare astfel încât aceasta să cuprindă problemele cele mai actuale cu care se confruntă dezvoltarea economică şi socială din România.


Obiective:

 • Stimularea activității de cercetare în domeniile de interes ale centrului prin crearea condițiilor specifice unei astfel de activități.
 • Continuarea activităţii la proiectele de cercetare care se află în desfăşurare.
 • Pregătirea de noi proiecte pentru competiţiile deschise la nivel naţional.
 • Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de rezonanţă în domeniu şi a publicării în reviste cotate sau indexate ISI şi în BDI recunoscute.
 • Continuarea publicării de articole în cadrul revistelor Strategii manageriale și Economia Contemporană.
 • Stimularea prin diverse metode a cadrelor didactice pentru a participa la activități specifice cercetării, inclusiv material.


Consiliul de conducere:

Director: Conf. univ. dr. Cristina Șerbănică

Secretar științific: Lect. univ. dr. Laura Moraru

Membri: Conf. univ. dr. Cristina Gănescu, Lect. univ. dr. Andreea Gangone.


Centrul de cercetări economice și sociale, Brăila 

 Activitatea Centrului este îndreptată cu preponderență în identificarea, analiza și cercetarea problemelor economice și sociale la nivel regional. În acest sens vor fi propuse soluții la problemele spinoase cu care se confruntă regiunea din care centrul face parte.


Obiective:

 • Stimularea activității de cercetare în domeniile de interes ale centrului prin crearea condițiilor specifice unei astfel de activități
 • Continuarea activităţii la proiectele de cercetare care se află în desfăşurare
 • Pregătirea de noi proiecte pentru competiţiile deschise la nivel regional și național
 • Încurajarea participării cadrelor didactice la manifestări ştiinţifice de rezonanţă în domeniu şi a publicării în reviste cotate sau indexate ISI şi în BDI recunoscute. 
 • Continuarea publicării de articole în cadrul revistelor Strategii manageriale și Economie Contemporană
 • Stimularea prin diverse  metode a cadrelor didactice pentru a participa la activități specifice cercetării, inclusiv material.


Consiliu de conducere:

Director: Conf. univ. dr. Silviu Niculcea

Secretar științific: Lect. univ. dr. Gica Culiță

Membri: Prof. univ. dr. Elena Enache, Lect. univ. dr. Gianina Negrău.


Centrul de cercetări în turism și dezvoltare durabilă, Râmnicu Vâlcea

Cercetarea ştiinţifică din Centrul de Cercetări în Turism şi Dezvoltare Durabilă (denumit în continuare Centru CTDR) va acoperi în general domenii specifice ale activităţii economico-sociale din regiunea sud-Vest Oltenia și nu numai, ţinând însă cont de conjunctura naţională şi europeană, precum și de specificul Centrului CTDR. 

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice din universitate se va desfășura atât îndividual, pe echipe, cât și în cadrul unor proiecte. În activităţile de cercetare ce vor fi efectuate de cadrele didactice vor fi angrenați, în măsura în care se poate, și studenții de la ciclul de licenţă sau/și de masterat, formându-se astfel echipe de cercetare complexe, multi- și interdisciplinare, în funcție de obiectivele de cercetare al fiecărui program. Conştienţi că cel puţin în perioada actuală numărul de studenţi şi masteranzi implicaţi în proiecte de cercetare coordonate de cadre didactice este destul de limitat, este necesar să amplificăm formele de cercetare specific studenţesti, respectiv activitatea în cercurile ştiinţifice şi cercetarea pentru elaborarea lucrărilor de licenţă sau de disertaţie.

 

Obiective:

 • Stimularea activității de cercetare în domeniile de interes ale Centrului CTDR prin crearea condițiilor specifice unei astfel de activități.
 • Continuarea proiectelor de cercetare care se află în desfăşurare.
 • Pregătirea de noi propuneri de proiecte pentru competiţiile deschise la nivel naţional sau internațional, în conformitate cu instrucţiunile şi ghidurile solicitantului specifice fiecărei competiţii şi trimiterea acestora pentru evaluare la termenele stabilite. 
 • Elaborarea unor studii pe domenii de activitate cu impact asupra regiunii de dezvoltare Sud-Vest Oltenia sau al judeţului Vâlcea.
 • Identificarea unor posibilităţi de elaborare a unor proiecte de cercetare, studii de fezabilitate, studii de piaţă,etc. pentru agenţii economici plasaţi în Regiunea Sud-Vest Oltenia sau altor tipuri de colaborări cu mediul de afaceri pentru dezvoltarea şi creşterea eficienţei activităţii economice în context durabil. 
 • Organizarea unor cursuri de perfecţionare continuă pentru angajaţii diverselor companii.
 • Organizarea unor simpozioane ştiinţifice, mese rotunde şi a altor activităţi similare la nivelul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea. 
 • Participarea la organizarea cercurilor ştiinţifice, susţinerea în mod regulat a temelor propuse şi organizarea unor sesiuni la nivelul Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Rm. Vâlcea. 
 • Respectarea eticii și regulilor de publicare, a deontologiei în materie de cercetare, publicare, diseminare.
 • Pregătirea celor mai buni studenţi premiaţi la Sesiunea Ştiinţifică Studenţească pentru a participa la olimpiadele organizate de Asociaţia Facultăţilor Economice din România sau la alte manifestări organizate de facultăţi cu profil asemănător. 
 • Elaborarea unor cursuri universitare sau a altor materiale didactice.


Consiliul de conducere:

Director: Prof. univ. dr. Alexandrina Sîrbu

Secretar științific: Conf. univ. dr. Carmen Iordache

Membri: Conf. univ. dr. Alina Voiculeț, Conf. univ. dr. Laura Pănoiu.


Centrul de cercetări juridice și administrative

Scopul pentru care a fost înfiinţat Centrul de cercetări juridice și administrative este promovarea de studii, cercetări, analize şi consultanţă în domeniul juridic, cu toate componentele sale şi în domeniul administraţiei publice, vizând printre altele: situaţia actuală în domeniul juridic și administrativ, probleme privind restructurarea şi modernizarea activităţii economice cu impact direct asupra administrației publice, analize comparative privind domeniul juridic şi administraţia publică în Uniunea Europeană şi în lume. 

Cercetările vor urmări de asemenea detalierea situațiilor generale şi particulare din fiecare ramură a domeniului juridic, vor încerca să stabilească punctele critice şi să propună, pe baze ştiinţifice, măsuri pentru creşterea transparenţei decizionale şi a modernizării actului de justiţie şi a celui de administrare a entităţilor locale, regionale sau la nivel naţional. Cercetările din domeniul administraţiei publice vor urmări posibilitatea integrării şi compatibilităţii activităţilor autorităților administrației publice locale și centrale şi realizarea de studii de impact şi evaluare a mecanismelor de transmitere a informaţiilor de la nivel central la nivel local și invers, a deciziilor şi actelor normative administrative cu impact asupra activităţii economice şi sociale. Studiile întreprinse în cadrul centrului mai au drept scop diseminarea informaţiilor, cunoaşterea particularităţilor proceselor legislative, dar şi fundamentarea de acte normative (legislaţie primară şi secundară) care să răspundă cerinţelor de funcţionalitate a mecanismelor administrative, în general şi provocărilor la care sunt supuse autoritățile administrației publice locale, agenţii economici şi cetăţenii.


Obiective:

 • diseminarea informaţiei din domeniul juridic şi administrativ prin organizarea de: training-uri, cursuri de specializare, seminarii sau şcoli de vară;
 • elaborarea de publicaţii sau alte materiale pentru diseminarea de informaţii in conformitate cu obiectivele centrului;
 • organizarea unor manifestări ştiinţifice cu tematică din domeniul dreptului şi ştiinţelor administrative;
 • realizarea de studii în domeniul de competenţă al membrilor centrului;
 • organizarea de întâlniri, conferinţe, mese rotunde pe teme legate de educaţia juridică a adulţilor.


Consiliul de conducere:

Director: Lect. univ. dr. Isabela Stancea

Secretar științific: Lect. univ. dr. Raluca Lixandru

Membrii: Lect. Univ. dr. Ana Maria Vasile, Lect. univ. dr. Alina Popescu.


Centrul de cercetări studențești

Scopul pentru care a fost înfiinţat CENTRUL DE CERCETĂRI STUDENȚEȘTI este desfăşurarea activităţii de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare în domeniul economic, juridic și social cum ar fi: management, management internațional,  marketing, marketing internațional, finanțe, bănci, contabilitate, afaceri europene, analiza piețelor interne și internaționale, globalizare, logistică, finanțare și proiecte europene, micro și macroeconomie, drept, administrație publică, politici sociale, comunicare, comunicare în limbi străine.


Obiective:

 • familiarizarea studenților cu privire la activitatea de cercetare, analiză și dezbatere a temelor de interes.
 • stimularea încă din primii ani de studenție a capacității de sinteză și perfecționare a studenților în domeniul abordat.
 • stimularea lucrului în echipă, de rezolvare a unor probleme și situații specifice domeniului de specializare prin emiterea unor soluții și ipoteze documentate și verificate.
 • elaborarea unor materiale, sinteze, articole prin care sunt propuse soluții la anumite probleme economice, sociale, juridice și administrative.
 • stimularea studenților pentru a deveni competitivi prin participarea la concursuri, sesiuni de comunicări științifice.
 • formarea unor deprinderi practice ce vor fi valorificate pe parcursul desfășurării activității profesionale. 
 • integrarea studenților în echipe mixte de cercetare (profesor – student).


Consiliul de conducere:

Director: Stud. Ungureanu Andreea.

Secretar științific: Stud. Dancea Elena.

Membri: Stud. Lazăr Letiția, Stud. Durbacă Elena - Brăila.