• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Comisia de etică universitară

Comisia de etică universitară are următoarele atribuţii:

  • analizează şi soluţionează abaterile de la etica universitară, pe baza sesizărilor sau prin autosesizare, conform Codului de etică şi deontologie universitară;
  • realizează un raport anual referitor la situaţia respectării eticii universitare şi a eticii activităţilor de cercetare, care se prezintă rectorului, senatului universitar şi constituie un document public;
  • contribuie la elaborarea Codului de etică şi deontologie universitară, care se propune senatului universitar pentru adoptare şi includere în Carta universitară;
  • exercită atribuţiile cuprinse în Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare;
  • urmăreşte respectarea codurilor de etică specifice domeniului;
  • cercetează cazurile de abateri de la etica profesională şi propun conducerii unităţii sau instituţiei măsurile necesare;
  • aduce la cunoştinţa conducerii universităţii, de îndată, cazurile care fac obiectul legii penale şi pune la dispoziţia acesteia toate informaţiile cu privire la cazul respectiv;
  • exercită alte atribuţii prevăzute de lege sau stabilite în Carta universitară. 


Orice persoană, din universitate sau din afara acesteia, poate sesiza Comisiei de etică universitară abateri săvârşite de oricare dintre membrii comunităţii universitare. Identitatea autorului sesizării va rămâne confidențială însă nu vor fi luate în considerare sesizările anonime. Se recomandă ca sesizarea Comisiei de Etică să aibă loc după epuizarea dreptului de petiţie şi respectând ierarhia din Universitate: director de departament, decan, prorector, rector (în cazul cadrelor didactice, și studenților), respectiv director economic, director administrativ – în cazul personalului administrativ.

Fapta care se presupune a constitui o abatere de la prevederile Codului de etică va fi sesizată în scris și depusă în plic închis la secretariatul Universității Constantin Brâncoveanu din fiecare centru sau prin e-mail la adresa: comisie.etica@univcb.ro.