• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Prezentare

Prezentare

Facultatea de Management Marketing în Afacerile Economice Piteşti a fost înfiinţată în anul 1992, în urma unei complexe analize economice şi sociologice la nivelul judeţului Argeş şi a Municipiului Piteşti.


Facultatea are ca misiune de bază dezvoltarea activităţii didactice şi de cercetare ştiinţifică printr-un învăţământ centrat pe student şi bazat pe cunoştinţe care să asigure formarea iniţiala şi continuă de specialişti cu pregătire superioară în domeniile ştiintelor economice, managementului şi marketingului, adaptate cerinţelor naţionale şi europene privind educaţia şi adaptarea la necesităţile pieţei muncii, dar şi  să contribuie în mod activ si responsabil la dezvoltarea locală, regională și națională din punct de vedere social, economic, cultural printr-o implicare consistentă în viața comunității.


Obiectivele urmărite de facultate sunt formulate în conformitate cu misiunea instituţiei şi în concordanţă cu cadrul naţional al calificărilor: asigurarea unui cadru optim de perfecţionare pentru absolvenţii ciclului de licenţă şi masterat; pregătirea unor specialişti competenţi, flexibili şi adaptaţi cerinţelor firmelor angajatoare; aprofundarea cunoştinţelor din domeniul studiat, necesare pentru a permite absolvenţilor dobândirea de capabilităţi şi competenţe superioare, necesare unui bun specialist; dezvoltarea capacităţilor de cercetare ştiinţifică în domeniul studiat.


În îndeplinirea acestor obiective, Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice are la bază, în primul rând, respectarea principiilor calităţii serviciilor educaţionale şi de cercetare ştiinţifică, crearea şi menţinerea unor relaţii reciproc avantajoase cu părţile interesate, responsabilitate şi exigenţă profesională şi ştiinţifică, patriotism cultural şi colaborare europeană şi internaţională, democraţie şi echitate socială, neutralitate politică şi toleranţă ideologică şi religioasă, etică şi deontologie profesională pentru toţi membrii comunităţii, respect faţă de legile ţării şi faţă de normele locale de convieţuire.


Relaţia dintre decanat şi studenţi este dinamică, având drept scop crearea unei legături profesionale şi umane cu fiecare student în parte. In acest fel, studenţii facultăţii au parte de asistenţă şi suport pe tot parcursul celor 3 ani de studii de licenţă şi al celor 2 ani de masterat. Cadrele didactice îi încurajează pe studenţi să îşi perfecţioneze în mod continuu pregătirea profesională prin cursuri, training- uri,  seminarii-dezbatere, întâlniri, vizite de studiu și  workshop-uri la care iau parte, în mod frecvent, în fiecare an, invitați  reprezentanți ai mediului de afaceri, ai instituțiilor publice, absolvenți/alumni ai facultății, care să le prezinte tinerilor ce anume implică construirea unei cariere profesionale într-un domeniu economico-social sau antreprenorial, cum să-şi proiecteze traseul profesional, care sunt cerinţele actuale ale angajatorilor.


Strategia de dezvoltare a UCB din Piteşti continuă valorificarea potenţialului de care dispune colectivul de cadre didactice al Facultăţii de Management Marketing în Afaceri Economice Piteşti prin mobilizarea tuturor cadrelor didactice din facultate pentru aplicarea celor mai bune practici şi standarde de excelenţă în activitatea lor cu studenţii şi pentru adaptarea permanentă a metodelor şi tehnologiilor didactice la evoluţia nefavorabilă a numărului populaţiei şcolare.


Conducere

Decan - Conf. univ. dr. Mihaela Asandei

Studii: Academia de Studii Economice Bucureşti, Facultatea de Comerţ.
Titluri ştiinţifice: doctor în economie.
Cercetare ştiinţifică: autor și coautor a peste 20 lucrări de specialitate, cursuri, culegeri, dicționare de marketing, îndrumare de admitere/licență și a peste 50 de articole, studii și comunicări științifice.

Activități pe plan internațional: stagii de predare și training în Franța, la Universitatea de Picardie Jules Verne din Amiens, și în Portugalia, la Institutul Politehnic (ISCAP) din Porto.

Performante selective: director adjunct de liceu, secretar ştiinţific, director al Departamentului de Pregătire a Personalului didactic, din 2008 decan. Se distinge prin pasiune, rigoare în activitatea desfășurată și printr-o abordare creativă a metodelor moderne de cercetare în activitatea didactică și managerială. Este interesată să lucreze cu oamenii și consideră, de peste 40 de ani, că a fi cadru didactic presupune, pe lângă responsabilități, competențe, capacități, vocație și dăruire în a influența traseul profesional și personal al tinerilor. Participă activ la evenimentele socio-culturale din viața comunității.


Prodecan - Lect. univ. dr. Andreea Gangone

Studii: Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Piteşti; Academia de Studii Economice din București; lector universitar din anul 2009.

Titluri ştiinţifice: doctor în economie, Certificat de absolvire a Sesiunii de instruire și formare online privind Managementul Calității programelor de studii la formele de Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, ARACIS, 26 martie 2021; conducător ştiinţific al lucrărilor de licenţă şi masterat.

Experienţă managerială în domeniul învăţământului superior: Responsabil Studii de Masterat – Centrul Pitești al Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Secretar Ştiinţific al Senatului Universității “Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Director al Instituției Evaluării și Controlului din Universitatea “Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Prodecan al Facultății de Management Marketing în Afaceri Economice.

Cercetare ştiinţifică, realizări în publicistică: domenii de interes: marketing, responsabilitate socială corporatistă, managementul lanțului logistic, managementul relațiilor cu clienții; director de proiect şi membru în diverse proiecte de cercetare. A publicat, unic autor sau în colaborare, peste 10 cursuri universitare, peste 50 de articole indexate în baze de date internaţionale.

Activităţi pe plan internaţional: Stagii de predare și de training în Polonia și Portugalia.


Activitate

Plan operațional (vezi)

Plan de activități (vezi)

Plan de cercetare (vezi)

Îndrumători de an (vezi)


Contact

SECRETAR TEHNIC FACULTATE - Ionela Facere.

Adresă: Pitești, Calea Bascovului nr. 2A, jud. Argeș.

Telefon: 0248.212.627 (secretariat)

E-mail: ucb.fmmae.pitesti@gmail.com.