• Banner interior Universitatea Constantin Brancoveanu

Statutul Asociației

Capitolul I. Dispoziții generale

Art.1. Se constituie în cadrul Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești Asociația ALUMNI UCB, ca o organizație fără scop patrimonial, apolitică și fără personalitate juridică, destinată a servi intereselor Universității "Constantin Brâncoveanu" din Pitești, pe linie profesională, economică, socială, culturală, științifică, a absolvenților acesteia, din țară și străinătate.

Art. 2. Asociația este constituită pe principiul liberei asocieri a absolvenților UCB din toate promoțiile și alte persoane fizice și juridice care doresc să sprijine activitatea acesteia și recunosc statutul asociației.

Art. 3. Desfășurarea activităților de către asociație în cadrul Universității trebuie să aibă acordul  conducerii acesteia. Universitatea oferă sprijinul său asociațiilor existente, dar consideră că activitățile desfășurate de către acestea trebuie să aibă caracter public, în interesul tuturor studenților/absolvenților, să promoveze comportamentul civilizat, cultura veritabilă, inițiativa, spiritul de întrajutorare, spijinul întreprinzător, dragostea față de mediu și de natura, dragostea de țară, respectul față de semeni etc.

Art. 4. Asociaţia Alumni UCB se constituie și funcționează pe durată nedeterminată. Își desfăşoară activitatea în spaţiile alocate de Universitatea "Constantin Brâncoveanu" la sediul central din Pitești, Calea Bascovului  nr. 2A, la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Brăila, strada Rubinelor nr. 16-18 și la Facultatea de Management Marketing în Afaceri Economice din Râmnicu Vâlcea, Bulevardul Nicolae Bălcescu nr.39.

 

Capitolul II. Scop și obiective

Art. 5. Scopul ASOCIAȚIEI ALUMNI UCB este dezvoltarea unui parteneriat activ între absolvenţi, studenţi, cadre didactice ale Universităţii "Constantin Brâncoveanu" din Pitești pentru consolidarea relaţiilor de colaborare între absolvenți ai tuturor promoţiilor și susţinerea intereselor generale în dezvoltarea profesională a acestora şi promovarea instituţională.

Art. 6. Pentru îndeplinirea misiunii, Asociaţia îşi propune următoarele obiective:
a) Dezvoltarea şi promovarea relaţiilor de comunicare între absolvenţi, studenţi, cadre didactice;

b) Creşterea gradului de implicare a absolvenţilor în armonizarea conținutului planurilor de învățământ, fișelor disciplinelor cu cerințele pieței muncii, în dezvoltarea programelor de studii, în  dezvoltarea bazei materiale (învăţământ, cercetare, servicii sociale) a UCB;

c) Promovarea imaginii absolvenţilor și a UCB prin organizarea de acţiuni cu caracter ştiinţific, social, cultural, sportiv şi umanitar;

d) Sprijinirea integrării şi dezvoltării profesionale a absolvenţilor UCB.
e) Dezvoltarea culturii organizaționale a UCB prin cultivarea spiritului de apartenență la comunitatea universitară;

Art.7. Pentru realizarea acestor obiective, Asociaţia va desfăşura următoarele activităţi:

a) Organizarea unor manifestări, conferinţe, seminarii, simpozioane, workshopuri, reuniuni profesionale, la care să participe absolvenţi, studenţi, cadre didactice;

b) monitorizarea accesului pe piaţa muncii a absolvenţilor și dezvoltarea bazei de date UCB, despre aceștia;

c) Popularizarea performanțelor profesionale ale absolvenților;

d) Crearea pe pagina web a universității a unei secțiuni dedicate asociației, cu informaţii actualizate despre absolvenţi şi utilizarea rețelelor de comunicarea ale UCB pentru prezentarea activității Asociatiei și a performanțelor profesionale ale membrilor;

e) Dezvoltarea unor servicii de consiliere în carieră pentru absolvenţi și studenți;
f) iniţierea de proiecte de promovare a imaginii UCB, a ofertei educaționale şi să participe alături de studenți și cadre didactice la târguri de carieră;
g) iniţierea şi desfăşurarea de activități cu caracter social, umanitar;

h) organizarea unui grup suport pentru susţinerea studenţilor cu posibilităţi financiare reduse, pentru pregătirea studenților cu rămâneri în urmă, acțiuni pentru reducerea abandonului școlar;

i) alte activități.


Capitolul III. Finanțarea activităților

Art. 8. Finanțarea activităților Asociației se realizează din resurse provenite din donații, sponsorizări, proiecte cu finanțare externă și alte venituri.

 

Capitolul IV. Membrii

Art. 9. Pot dobândi calitatea de membru absolvenții UCB ai ciclurilor de învățământ de licență sau masterat, indiferent de promoție sau program de studii absolvit.

Art. 10. Aderarea la Asociația ALUMNI se face individual, pe bază de cerere adresată  Presedintelui Consiliului de Conducere, însoțită de copia oficială a calităţii de absolvent al UCB.

Art. 11. Membrii Asociației au următoarele drepturi:

a) să respecte Statutul Asociației și să contribuie la dezvoltarea și promovarea imaginii acesteia;

b) să participe la ședințele Adunării generale (care se pot ține inclusiv online), să aleagă și să fie aleși în organele de conducere şi de control ale Asociaţiei;

c) să contribuie cu propuneri de acţiuni concrete și să participe la toate activităţile Asociaţiei;

d) să beneficieze de resursele oferite de Asociaţie pentru informare şi pregătire profesională;
Art. 12. Membrii Asociației au următoarele obligaţii:

a) să cunoască şi să respecte prevederile statutului şi hotărârile conducerii Asociaţiei;

b) să participe la Adunările Generale ale Asociaţiei;

b) să contribuie activ la realizarea scopului şi obiectivelor Asociației;
c) să nu întreprindă activităţi care prin natura lor pot leza scopurile sau interesele Asociaţiei;
d) să menţină o adresă de e-mail funcţională în relația cu Asociația, la care să poată primi notificările oficiale ale acesteia;

Art.13. Calitatea de membru încetează în următoarele cazuri:

- retragerea din Asociație, la cerere;

- excluderea decisă, în condiţiile legii, de Adunarea generală în cazul încălcării prevederilor statutului şi pentru prejudicii aduse Asociaţiei;.

 

Capitolul V. Organizarea, administrația şi conducerea Asociaţiei

Art. 14. Asociația are următoarea structură organizatorică:

- Adunarea Generala

- Consiliul Director

- Auditorul

Art.15. Adunarea generală este organul de conducere al Asociaţiei, alcătuit din totalitatea membrilor săi.

Art.16. Adunarea generală are următoarele atribuții::

stabilirea strategiei și obiectivelor generale ale Asociației;

- alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;

- alegerea şi revocarea auditorului;

- aprobarea programul de activităţi;

- alte atribuții.

Art.17. Adunarea generală este convocată de către preşedintele Asociaţiei o dată  pe an. Hotărârile Adunării Generale se iau cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

Art.18. Membrii Consiliului Director sunt aleși de Adunarea Generală cu 2/3 din voturile membrilor prezenți pentru un mandat de 3 ani. Consiliul Director este format din:

 • un președinte,
 • 3 vicepreședinți (câte unu pentru fiecare centru al UCB)..
 • un secretar.
 • 4 membri.

Art.19. Consiliul Director este legal constituit în prezența a cel puțin 5 membri și hotărârile se adoptă cu majoritatea celor prezenți. În caz de egalitate de voturi, votul președintelui este hotărâtor.

Art. 20. Atribuțiile Consiliului Director sunt:

 • punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.
 • prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară;
 • stabilirea programelor prioritare ale Asociaţiei;
 • propunerea unor măsuri pentru atragerea unui număr, cât mai mare de membri, în vederea realizării scopului Asociaţiei.
 • alte atribuții.

Art.21. Atribuțiile președintelui sunt:

 • reprezintă Asociația în relațiile cu terții;
 • prezidează toate reuniunile Adunării generale şi ale Consiliului director;
 • alte atribuții.

Art.22. Atribuțiile auditorului sunt:

 • se verifice și să analizeze activitatea Asociației;
 • întocmește rapoarte anuale şi le prezintă Adunării generale;;
 • poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală.

 

Capitolul VI. Dispoziții finale

Art. 23. (1) Dizolvarea se face conform procedurilor prevazute de Statut de către Adunarea Generală cu o majoritate de 2/3 din numărul de voturi.

(2) În cazul dizolvării Asociaţiei ALUMNI, bunurile rămase în urmă lichidării vor fi transferate Facultăţiilor din cadrul Universității „Constantin Brâncoveanu” din Pitești.

(3) Prezentul Statut intră în vigoare la data aprobării lui în Adunarea Generală.

Ca anexe la Statut se realizează un tabel nominal cu membrii organelor de conducere, administrație și control și cu membrii Asociației ALUMNI UCB din fiecare centru.

(4)  Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale în vigoare.